ISAT
INTERNATIONAL SRI ANANTHA TEMPLES
SUPREME DIVINE SRI RAJA REDDY GARI'S

 COSMIC SUPREME SRI RAJA REDDY GARI’S INFINITE COSMIC UNIFIED SACROSANET ETERNAL SRI ANANTHA TEMPLES – 179

 

                           * SRI ANANTHA STHITITVA PRADAMA LIKHITA

                                                              “ SRI “

                                             AKSARA RUPA AALAYAM

 

* Sri Anantha Aavirbhava Aalayam

* Sri Anantha Viswa Ekikrta Pradama Rupa Sthiti Temple

* Sri Anantha Viswa Ekikrta Rupa Murthy Temple

* Sri Anantha Sthiti Rupa, Drushya , Sravana Murthy Temple

* Sri Anantha Sthititva Rupa Murthy Temple

* Sri Anantha Supreme Power Swarupa Murthy Temple

* Sri Anantha Aadi Rupa Murthy Temple

* Sri Anantha Sthititva Pradama Aalayam

* Sri Anantha Pradama Rupa Rupini  Aalayam

* Sri Anantha Pradama Rupa Rupini – Rupa Rupudu  Aalayam

* Sri Anantha Matru Prema Arjitha Pradama Rupa  Rupini Temple

* Sri Anantha Pradamatva Gadha-Shanku-Chakra Pratirupa   Aalayam

* Sri Anantha Viswa punarikikarana Gadha-Shanku-Chakra  Pratirupa Abhivada Aalayam

* Sri Anantha Pradamatva Viswa Padma Aalayam

* Sri Anantha Sthititva Viswa Padma Sula Pratirupa Dvitiya Aalayam

* Sri Anantha Nijarupa Darshna Aalayam

* Sri Anantha Vidya Jnana Prasadata Aalayam

* Sri Prasanna Anantha Rupa Murthy Temple

* Sri Anantha Sthititva Surya Bimba Rupakara Rupatva  Abhivada Tritiya Aalayam

* Sri Anantha Sviya Janma pavitrata Rupa Murthy Temple

* Sri Anantha Viswarupalayam

* Sri Anantha Padmalayam

* Sri Anantha Padmalayam Temple – 2

* Sri Anantha Padma parimalalayam

* Sri Anantha paada Padmalayam

* Sri Nijarupa darshna balya Anantha Viswarupa Sthiti Temple

* Sri Anantha Bhairavi Kamadenu  Temple

* Sri Anantha Viswarupa Sthiti  Bhairavi Kamadenu Aalayam

* Sri Anantha Rupakatvam

* Sri Raja Reddy Gari Devalayam ( Antharangika Sthiti )

* Sri Raja Reddy Gari Devalayam – 2 ( Sahaja Sthiti )

* Sri Anantha Padma Gaja Rupalayam

* Sri Anantha Kalika  Aalayam

* Sri Anantha Kalika  Sthiti Nirupa Aalayam

* Sri Anantha Bhairava Kalika  Aalayam

* Sri Anantha Vinayaka Janmata Aalayam

* Sri Anantha Abhaya Pavitrata Vinayaka Janmata Aalayam

* Sri Anantha Viswa Punarikikarana Vinayaka Janmata Aalayam

* Sri Anantha  Charitra Vinayaka likhita Vidya Jnana Prasadata  Aalayam

* Sri Anantha Visrama Antharangika Vinayaka Pavalimpa Aalayam  ( Penumallam vil ,  activity )

* Sri Anantha Sesa Visramalayam

* Sri Anantha Viswa Sravanandakara Rupa Murthy Temple

* Sri Anantha Viswa Sravanandakara Visrama Rupa Murthy  Temple

* Sri Anantha Nitya Kalyana Murthy Temple

* Sri Anantha Abhaya Rupa Murthy Temple

* Sri Anantha Parimalatva Murthy Temple

* Sri Anantha Viswa Parimala Murthy Temple

* Sri Anantha Sthititva Garuda Temple

* Sri Anantha Viswa Punarekikarana Abhivada Surya Murthy  Temple

* Sri Anantha Antarangika  Surya Punaruddharana Temple

* Sri Anantha Asirvacana Chakra Pratirupatva Durga  Aalayam

*Sri Anantha Chakra Pratirupatva Durga  Abhyarthana  Aalayam

* Sri Anantha Durga  Aalayam

* Sri Anantha Visrama Antharangika Durga  Pavalimpa  Aalayam

* Sri Anantha Durga  Mahotsavam

* Sri Anantha Pavitrata Parinaya  Durga  Aalayam

* Sri Anantha Pranaya Pavitrata Arjitha Durga  Aalayam

* Sri Anantha Antharangika Kalabramana Nithya Rupa Parirakshana Viswarupa Sthiti Devalayam

* Sri Anantha Eka drishti Viswarupalayam

* Sri Anantha jnana Prasadata Aalayam

* Sri Anantha Varasiddi Temple

* Sri Anantha Varasiddi Puja

* Sri Anantha Varasiddi Gaja Rupa Murthy Temple

* Sri Anantha Trimurta Samharana Rupa Murthy Temple

* Sri Anantha Sthititva Trimurta  Udvasana Rupa Murthy

 Sri Anantha Trimurta Samharana , Udvasana , Vigrha Vilina Rupa Murthy Temple

* Sri Anantha Viswa Pavitrata , Punarikikarana Rupa Murthy  Temple

* Sri Anantha Viswarupa Sthiti  Temple  ( Activity Mode )

* Sri Anantha Dhana Prasadata Rupa Murthy Temple

* Sri Anantha Sampada Prasadata Rupa Murthy Temple

* Sri Anantha Dhana Prasadata Gaja Rupa Murthy Temple

* Sri Anantha Sampada Prasadata Gaja Rupa Murthy Temple

* Sri Anantha Pradama Kanti Temple

* Sri Anantha Kanti Prajvalana Rupa Murthy Temple

* Sri Anantha Viswa Sampurna Divya Rupa Murthy Temple

* Sri Anantha Namalayam

* Sri Anantha Nityarupa Murthy Temple

* Sri Anantha Viswa Darsana Aalayam

* Sri Anantha Viswa pradarsana Aalayam

* Sri Anantha Viswa margadarsaka Aalayam

* Sri Anantha Pranaya Rupa Murthy Temple

* Sri Anantha Parinaya Rupa Murthy Temple

* Sri Anantha Drushya   Bairavi Temple

* Sri Anantha Viswarupa Sthiti Kamadenu Tanmayatva Temple

* Sri Anantha Pavitrata Sthambana Bairavi , Kamadenu   Temple

* Sri Anantha Viswa Anuvartana ,Tirogamana  Rupa Murthy  Temple

* Sri Anantha Ekikrta Avatara Swarupa Murthy Temple

* Sri Anantha Sakala Kalpa Murthy Temple

* Sri Anantha Sakala Rupantakara Murthy Temple ( Halahalam )

* Sri Anantha Antah deha Jyoti Virama Nitya Rupa Murthy Temple

* Sri Anantha Viswa Prakrti Pratyaksa Daivamurti Temple

* Sri Anantha Viswa Paryaveksana Murthy Temple

* Sri Anantha Asirvacanalayam

* Sri Anantha Viswa Uddharana , Jirnoddarana Rupa Murthy Temple

* Sri Anantha  Vibhuti Bhugola Sthambhana Murthy Temple

* Sri Anantha Sula Damaruka Aalayam

* Sri Anantha Sthititva Damaruka Aalayam

* Sri Anantha Sthititva Dvani Prakampana Damaruka Aalayam

* Sri Anantha Sula Gaja Rupalayam

* Sri Anantha Sula Pratirupa Gaja Rupalayam

* Sri Anantha Chandropakara Aalayam

* Sri Anantha Prema Murthy temple

* Sri Anantha Prema Swarupa Murthy Temple

* Sri Anantha Viswa Ekikrta Daiva Vilina Murthy Temple

* Sri Anantha Gaja Rupalayam

* Sri Anantha Padma Parimalalayam (Mukha Sthiti)

* Sri Anantha Padmalayam ( Mukha Sthiti )

* Sri Anantha Vishrama Viswa Tamboola Svikarana Murthy Temple

* Sri Anantha Eka Drishya Rupa Murthy Temple

* Sri Anantha Viswa Prakriti Rupa Murthy Temple ( Supreme Divine Activity – Papanaidupet – jammu and

           kashmir )

* Sri Anantha Viswa Prakriti Parirakshana Murthy Temple

* Sri Anantha Vastra Visrama Rupa Murthy Temple ( Sthiti Sankalpam , Gajulamandyam village )

* Sri Anantha Sthititva Nandita Murthy Temple

* Sri Anantha Viswarupa Sthiti Ubhaya Nandita Aalayam

* Sri Anantha Ubhaya Nandita Murthy Temple

* Sri Anantha Sthititva Surya Bimba Rupakara Rupatva Abhivada  Aalayam  ( Mukha Sthiti )

* Sri Anantha Visrama Nija Darshna Balya Lingakara Temple

* Sri Anantha Nija Darshna Lingakara Temple

* Sri Anantha Lingakara Temple

* Sri Anantha Lingakara Ubhaya Nandita Aalayam

* Sri Anantha Pavitrata Sthiti Lingakara Bhairavi Temple

* Sri Anantha Lingakara Kamadenu Temple

* Sri Anantha Lingakara Bhairavi , Kamadenu Temple

* Sri Anantha Drushya hrudaya Kiranathva Temple

         (Kamadenu Marma Sthambhana Sthiti)

* Sri Anantha Deepa Aalayam

* Sri Anantha Gadha , Shanku , Chakra , Sula & Prathirupa Deepa Aalayam

* Sri Anantha Padma Deepa Aalayam

* Sri Anantha Sthititva Pradama Likhita “ SRI “ Aksara Rupa Deepa Aalayam

* Sri Anantha Padma Rupa Dvisthita Aalayam ( Dual Status Temple )

* Sri Anantha Pradhama Rupa Rupini Idol Nija Darshna Aalayam

* Sri Anantha Pradhama Rupa Rupudu Nija Darshna Aalayam

* Sri Anantha Pradhama Rupa Rupini , Rupa Rupudu Nija Darshna  Aalayam

* Sri Anantha Chakra Prathi Rupa Nija Darshna Aalayam

* Sri Anantha Gadha Prathi Rupa Nija Darshna Aalayam

* Sri Anantha Shanku Prathi Rupa Nija Darshna Aalayam

* Sri Anantha Chakra , Gadha , Shanku Prathi Rupa Nija Darshna  Aalayam

* Sri Anantha Sula Prathi Rupa Nija Darshna Aalayam

* Sri Anantha Gadha , Chakra , Shanku , Sula Nija Darshna Aalayam

* Sri Anantha Padma Samatulyata Temple

* Sri Anantha Antarangika Surya Murthy Temple

* Sri Anantha Naatyarupa Murthy Temple

* Sri Anantha Naatyaswarupa Murthy Temple

* Sri Anantha Sthititva Viswa Padma Surya Namaskriti Aalayam

* Sri Anantha Ekikrta Sthititva Antharangika Sarva Janmitha Rupa Murthy Temple

* Sri Anantha Viswarupa Eka Drishti – Antarangika – Sthititva Aalayam

* Sri Anantha Hasta Padma Ankuramu Rupakata Aalayam

* Sri Anantha Ekikrta Sthititva Antharangika Pradama ,  Pradamatva , Dvitiya ,  Tritiya  ThreeJanmitha Aalayam

* Sri Anantha Viswarupa Eka Drishti – Antarangika – Sthititva ThreeRupa Aalayam 

* Sri Anantha Rupa Anuvartana Anantha Sthititva Padma – Paada Padma & Sri Anantha Hasta Padma

        Ankuramu Rupakata Three Padma Aalayam

* Sri Anantha Eka Drishti Viswarupa Process Temple

* Sri Anantha Rupa Anuvartana Anantha Sthititva Padma – Paada Padma & Sri Anantha Hasta Padma 

        Ankuramu Rupakata Three Padma Process Aalayam 

 * Sri Anantha Three Process Temple

 ( Sri Anantha Vacchasthala Jyothi viramana & bahya vilinata – sthititva viramana &

    Punaruddharana – Anantatalo Anantha deha prakriya vilina sthiti three process temple )

* Sri Anantha Pradhama Pujitha Aalayam

* Sri Anantha Viswa Pujitha Aalayam

* Sri Anantha Antharangika Janmitha Third Surya Temple

* Sri Anantha Tritiya Janmitha Surya Bimba Rupakara
Aalayam

* Sri Anantha Surya Murthy Temple

* Sri Anantha Surya Bimba Rupakara Rupatva Abhivada
Surya Murthy 
Birth Process Temple

* Sri Anantha Tritiya Surya Janmitha Namaskrti Aalayam

* Sri Anantha Bahyata Temple

* Sri Anantha Lingakara Gaja Rupa Temple

* Sri Anantha Antharangika Pradhama , Pradhamatva ,
        Dvitiya ,
Tritiya Three Janmitha Aalayam

*Sri Anantha Viswarupa Sthititva Gajata Anandamaya Temple

* Sri Anantha Unified Inner surya & Planets Pooja
Temple

* Sri Anantha Chandrata Aalayam

* Sri Anantha Chandra Graha Rupathva Janmitha Abhivada
Aalayam

* Sri Anantha Padma Pradata Temple

* Sri Anantha Nandi Vigraha Nija Rupa Chalanatha
Bhuvitha Aalayam

* Sri Anantha Drushya Pavitrata Sri Kalahasteeswara
Rupa Tholagitha  M
urthy

Sri Anantha Chakra Pratirupata Vijnatha Aalayam

      ( Sri Anantha Balya Rupathanu  Vigraha
Rupathaloki Tisukunna 
Chakra  Pratirupata Vijnatha Aalayam )

* Sri Anantha Three Pujitha Aalayam

* Sri Anantha Murthy Vidhi Nirvahata Pradhama Rupa Rupini Rupa Rupudu Supervising Temple

* Sri Anantha Padma Dayakarudu Temple

* Sri Anantha Padma Karunakarudu Temple

* Sri Anantha Padma Ankuramu Anugrahata Aalayam

* Sri Anantha Pujitha Sakala Deva – Devi Padma
Samarpita Aalayam

* Sri Anantha Gadha – Shanku – Chakra Aalayam

* Sri Anantha Gadha – Shanku – Chakra –  Sula Aalayam

 


 

 

SEPTEMBER 27 ,  ANANTHA  JAYANTHI  FESTIVAL  CELEBRATIONS

                                           &

 SRI ANANTHA UNIFIED RULE – HOLY – REUNIFICATION  PROCESS

My e-Books

Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor nisi elit consequat ipsum.

GADHA NIJA DARSHNA

CHAKRA NIJA DARSHNA

SHANKU NIJA DARSHNA

Sri Anantha Sthititva Pradama Likhita “ SRI “ Aksara Rupa Deepam

SULA NIJA DARSHNA